ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - TRANSLATION

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων ΕΑΠ - Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών: Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Η επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» καθορίζεται με το άρθρο 3 του Π.Δ. 66/2009, ΦΕΚ 89/Α/2009. Σύμφωνα με αυτό, οι πτυχιούχοι του ανωτέρω Προγράμματος Σπουδών «έχουν αποκτήσει συγκροτημένες ακαδημαϊκές γνώσεις γενικού χαρακτήρα σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων σχετικών με τον ελληνικό πολιτισμό, βάσει των οποίων μπορούν να απασχοληθούν δημιουργικά σε φορείς όπως: α) οργανισμοί και ιδρύματα πολιτιστικής διαχείρισης, β) οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, γ) σχετικοί με τα διδασκόμενα γνωστικά πεδία φορείς της κεντρικής δημόσιας διοίκησης και δ) συναφείς κλάδοι και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα».
Επιπλέον, στο Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 315/Α/2003 με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 39/Α/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», αναφέρεται για τον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού ότι: «1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής».
Επιπλέον, οι απόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στο Ελληνικό Πολιτισμό» μπορούν να απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε μαθήματα Πολιτισμού και Ιστορίας. Τέλος, οι συγκεκριμένοι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν στην έκδοση ιστορικών αφιερωμάτων, στη παραγωγή πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς, στην δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων πολιτιστικού περιεχομένου, σε αρχεία και συλλογές, σε μουσεία, ερευνητικά και πολιτιστικά ιδρύματα, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Απόφοιτοι Ελληνικού Πολιτισμού & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


Το Ε.Α.Π., ύστερα από γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, απέστειλε (29/9/2009) έγγραφο στη Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας σύμφωνα με το οποίο οι απόφοιτοι του ΠΣ «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» έχουν επάρκεια να διδάξουν τα μαθήματα:
  • Κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην αρχαία Ελλάδα (Β’ Γενικού Λυκείου)
  • Ιστορία της Τέχνης (Γ’ Γενικού Λυκείου)
  • Ιστορία της τέχνης (Α’ ΕΠΑ.Λ)
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο οποίο διαβιβάσθηκε το έγγραφο από τη Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας γνωμοδότησε (17/9/2010) ότι οι απόφοιτοι του ΠΣ «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» δύνανται να διδάξουν μόνο σε Β’ ανάθεση το μάθημα «Κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην αρχαία Ελλάδα» (Β’ Γενικού Λυκείου).
Το ΕΑΠ, ύστερα από γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, απάντησε στην ως άνω γνωμοδότηση με έγγραφό του προς τη Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας (24/6/2011) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (20/12/2010) ζητώντας την επανεξέταση του αιτήματος για τη δυνατότητα διδασκαλίας του Μαθήματος «Ιστορία της Τέχνης».
Επί του παρόντος το Ε.Α.Π. δεν έχει λάβει σχετική απάντηση.

Πληροφόρηση από:  http://career.eap.gr/employment_rights_elp.php